க்ளிப் – பா.சரவணன்

                
 On The Fly by gilad

வீடெங்கும் சிதறிக் கிடக்கும்
க்ளிப்களை சேகரித்து
துணிகளுக்கு அணிவிப்பது
எவ்வளவு சிரமமாய் இருக்கிறது

சில க்ளிப்புகள்
கீழ் வீட்டுக் கொடிக்கு வேறு தாவிவிடுகின்றன
அவர்கள் வீட்டு சோஃபாவின் கீழும்
கிடக்கக்கூடும் சில

என்றாலும் சமயங்களில்
பறந்தே விடுகின்றன துணிகள்

அவை மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால்
எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் ?