நவீன ஹைக்கூ - தமிழில் ஆர்.அபிலாஷ்
ரூத்.எம்.யாரோ

பனிப்பொம்மையின் கண்
வசந்த மழையில்
மூழ்குகிறது

Ruth M. Yarrow
snowman's eye 
sinking in 
the spring rain
******************************************************
ஜோய்ஸ் வாக்கர் குரியர்

இலையுதிர் பருவ மதியம்
குருவியின்
நிழலில் நிற்கிறேன்

Joyce Walker Currier
Autumn afternoon: 
I stand on the shadow 
of the sparrow
******************************
டெரோல்ட் டி. பிரைடா

முதியவர்
கையிலுள்ள
நிழலை மூடுகிறார்

Darold D. Braida

the old man 
closes the shadow 
in his hand
***********************************
பில் போலி

முதியவள்
அவள் ஊசிக் கண்ணில்
மழை

Bill Pauly

Old woman, 
rain in the eye 
of her needle
**************************************
ராபர்ட் எப். மெய்னோன்
பனிவெளி
நிலவொளி மட்டுமல்ல
நிலவும் கூட

Robert F. Mainone

fields of snow 
not only moonlight 
but the moon