இறப்பின் 5ம் நாள் - கோபி


Circle by Skia

 இன்றிலிருந்து
ஐந்தாம் நாள் 
இறப்பேனென தோன்றியது 
கனவில் ...

அனுபவிக்காதவைகளை 
அனுபவிக்க 
முடிக்காதவைகைளை 
முடிக்க 
பார்க்காதவர்களை பார்க்க 
சொல்லப்படாதவைகளை
உணர்த்திவிட 
மதுவின் போதையில் 
திளைத்திட
திட்டமிட்டுகொண்டேயிருந்தேன்...

ஆறாம் நாள் 
இறந்திருந்தேன் 
எதுவும் 
முடிக்கப்படாமல் ..