மயிலனின் ஹைக்கூ

Simplicity Preview by hansoloqt

எல்லாம் இருக்கிறது
எல்லாமும் இல்லை
வியர்வை ஈரமாகிவிட்டது

****************************************** 
பாதரஸத் துளிகள்
நீரில் மிதக்கின்றன
கருவைக் கலைத்துவிடலாம்